PRIVACYBELEID

VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel1
Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarde voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing bij de firma MC Cleaning, en de medecontractant, besteller of koper verklaart ze te kennen en te aanvaard.

Artikel 2
Ingeval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Artikel 3
De facteren zijn, behoudens andersluidende bedingen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Ingeval de factuur gericht is aan een rechtspersoon is de zaakvoerder of elke bestuurder van deze rechtspersoon ten persoonlijke titel mede gehouden tot betaling van alle bedragen verschuldigd aan MC Cleaning.

Artikel 4
Alle klachten dienen, om geldig te zijn, binnen de acht dagen na uitvoering van de werken of acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De aanvaarding van de factuur omvat tevens de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5
Facturen die onbetaald gebleven zijn binnen de gesteld termijn of op vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen zijn aan intrest van 1,5% per maand op het bedrag van de factuur. Cumulatief hiermee zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten bedrag van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.

Artikel 6
Door MM6 de niet-betaling van één onze facturen. op vervaldag, 1 worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan de firma naar eigen goeddunken de uitvoering van de lopende contractanten opschorten of deze geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen.

Artikel7
Het toekennen van termijnen of de aanvaarding van wissels kan niet leiden tot schuldvernieuwing.

Artikel 8
De cliënt moet er voor zorgen dat de te ruimen putten vrij en toegankelijk zijn. Wanneer de firma er zich mee gelast deze te openen, geschiedt dit uitsluitend ten welwillende titel en zonder dat deze aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. Alle eventuele daarmee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de cliënt. 

Artikel9
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen. 

Artikel 10
In geval van annulatie der bestelling, is de cliënt geholden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de waarde van hel uit te voeren werk (niet van toepassing voor ruimingscontracten). 

Artikel 11
De cliënt dient te zorgen voor vrije toegang, zodat wij onze werken ongehinderd kunnen uitvoeren, zo niet vallen alle meewerken en/of alle schade die hieruit kunnen voortvloeien, ten laste van de cliënt. Indien de te ruimen of te reinigen putten niet toegankelijk zijn bij aankomst van de diensten van MC Cleaning, zal de besteller van de dienst gehouden zijn tot betaling van de wachttijden, ongeacht of de vertraging haar oorzaak vindt in een oponthoud te wijten aan de besteller/cliënt of een derde. De wachttijden zullen eenzijdig en zonder mogelijkheid van discussie vastgesteld worden door de aangestelde van MC Cleaning en de wachttijden zullen mee in de factuur opgenomen worden. 

Artikel 12
De werken worden uitgevoerd op volledig risico van de 1 opdrachtgever Beschadiging aan voetpad, wegenis. ondergrondse leidingen vallen ten
laste van de opdrachtgever, Indien de aangestelde van MC Cleaning twijfelen over de samenstelling van de te ruimen substanties, heeft MC Cleaning het recht om haar ruimingswerken te staken en een staal te nemen van de te ruimen substanties en dit staal te laten ontleden door
een daartoe bevoegde instantie Alle kosten daaraan verbonden vallen ten laste van de cliënt De cliënt blijft verantwoordelijk voor de geruimde substanties tot aan de . definitieve veiwerking ervan. Indien de geruimde substanties niet worden aanvaard door de afnemer van MC

Cleaning komen de kosten, waaronder de reiniging, de kosten van onbeschikbaarheid ruimvoertuigen enzoverder ten laste van de cliënt

Conform de GDPR regels, zal M&C Cleaning deze gegevens enkel gebruiken voor realisatie van opdrachten. De gegevens die zijn medegedeeld zullen niet doorgegeven worden aan derden en voldoende beschermen. Bewaring van de gegevens enkel in functie van wettelijke bepalingen, bewaringstermijnen, ...

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. 

 

Wat is een cookie? 

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren. 

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel? 

 

“Essentiële cookies” 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken. 

 

“Marketing cookies” 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  

 

“Functionele cookies” 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal. 

 

“Analytische cookies” 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. 

 

 

Overzicht van cookies 

 

Essentiële cookies 

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker 

Duurtijd: 2 jaar 

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven 

Duurtijd: 1 minuut 

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: 3 maanden 

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: Sessie 

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters 

Duurtijd: 12 maanden 

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren 

Duurtijd: Sessie 

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem 

Duurtijd: 30 minuten 

 

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Marketing cookies 

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 180 dagen 

 

Functionele cookies 

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Analytische cookies 

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 2 jaar 

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 24 uur 

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden 

Duurtijd: 10 minuten 

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 1 jaar 

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond 

Duurtijd: 2 jaar 

 

utmz 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt 

Duurtijd: 6 maanden 

 

 

Beheer van cookies 

Beheer van cookies via je browser: 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser. 

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner: 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website. 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".